BRASK - Brannskadestatistikk
BRASK-hovedside | Storbranner | Om BRASK | Om kodene Skader til og med 31.03.2024

 

Om BRASK

Datagrunnlag

 

Grunnlaget for dataene er brannskader meldt til skadeforsikringsselskapene. Alle de største forsikringsselskapene i Norge har fra 1985 levert data til BRASK. Til sammen dekker disse mer enn 90% av det norske markedet. For å få et korrekt bilde av skadeomfanget, oppdateres skadeopplysningene to år bakover i tid. Bare skader som er tilstrekkelig godt kodet og som har resultert i erstatning er inkludert. Tallmaterialet blir derfor mindre enn det som rapporteres i Finans Norges kvartalspublikasjon "Skadestatistikk for landbasert forsikring". Det henvises til denne statistikken hvis man skal ha totaltall for brannskader.

 

Erstatningsbegrepet som benyttes i BRASK er anslått erstatning. Med anslått erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som er inntruffet i den tidsperioden statistikken omfatter.

 

Kodeverket ble revidert i 2009. Feltene "bransje" og "bygningsalder" ble da innført. Disse feltene er kodet som ukjent for skader før 2009.

 

Kvaliteten på datagrunnlaget antas å være tilstrekkelig god til å vise et korrekt bilde av skadeutviklingen. Vi arbeider kontinuerlig på flere plan for å oppnå en så god datakvalitet som mulig.

Eksempel på en krysstabell

 

BRASK genererer krysstabeller som den som er vist nedenfor.

 

2005

2006

2007

2008

2009

SUM

Antatt påsatt

258

209

256

265

241

1 229

Selvantennelse

968

962

633

677

597

3 837

Menneskelig feil

1 098

1 076

1 130

1 180

995

5 479

Teknisk svikt

1 340

1 242

1 241

1 281

1 204

6 308

Lynnedslag

3 024

5 554

1 297

2 737

3 193

15 805

Elektrisk fenomenskade

5 717

7 175

3 827

6 044

5 097

27 860

Annet eller ukjent

6 816

7 555

8 586

10 742

10 929

44 628

SUM

19 221

23 773

16 970

22 926

22 256

105 146

 

Denne tabellen er laget med årsak i radene og skadeår i kolonnene. I cellene står antall skader. Merk at siste rad og tallkolonne inneholder henholdsvis kolonnesummer og radsummer.

 

Det er mulig å begrense datamaterialet som tabellen dannes fra. Slik filtrering gjøres ved å velge verdier fritt i listboksene i midtseksjonen på siden. Fler enn ett valg kan gjøres i en listboks ved å kontroll-klikke, og ved å skift-klikke kan man velge et helt område. Valget Alle opphever filtreringen.

 

Tabellen ovenfor viser antall skader. Alternativt kan man velge å vise anslått erstatning. Det er også anledning til å velge å regne om verdiene til prosenter. Man velger da om tallene skal summeres til 100 radvis, kolonnevis eller totalt. Krysstabellen må genereres på nytt ved et trykk på knappen merket "Lag tabell" hver gang ett eller flere valg endres.